ارسال بسته هاي ويژه و مجموعه ها:

ارسال با پست پيشتاز

  • محصولات و بسته هايي كه قابل دانلود نباشند از طريق پست پيشتاز ارسال خواهند شد و زمان آن بين 4 الي 5 روز مي باشد

هزينه پست به عهده خريدار مي باشد.

براي ارسال بسته ها مشخصات زير را ارسال كنيد:

آدرس دقيق پستي

كد پستي

نام گيرنده

شماره تماس با گيرنده محصول

  • در صورتي كه مشخصات خواسته شده ارسال نشود و يا به صورت كامل ارسال نشود و به هر نحوي بسته برگشت بخورد هزينه ارسال مجدد به عهده خريدار مي باشد.
  • در صورتي كه خريدار درخواست ارسال با پيك را داشته باشد هزينه آن به عهده خود مشتري مي باشد.